Werkwijze Kinderfysiotherapie

Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe Kinderfysiotherapie Leiderdorp te werk gaat

Verwezen naar…

Wanneer uw kind is verwezen naar een kinderfysiotherapeut, vindt er eerst een intake plaats. Dit is een gesprek met de ouders(s)/verzorger(s) al dan niet met het kind erbij. De hulpvraag wordt zo goed mogelijk in kaart gebracht.

Vervolgens is er een observatie en een lichamelijk onderzoek. Er worden gestandaardiseerde testen gebruikt die onder andere het niveau van de ontwikkeling, de lengte van de spieren, bewegingsuitslagen van de gewrichten, de conditie, de mate van pijn en/of de mate van beperking die het kind ervaart. Indien verder onderzoek nodig is, kunnen er nog specifieke testen aan het onderzoek worden toegevoegd om de hulpvraag nog beter te kunnen analyseren.

Op deze manier wordt een volledig beeld van het motorische niveau van het kind verkregen.

Bevindingen

De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgeving die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Er wordt een beeld gecreëerd van problemen die uw kind bij het dagelijks functioneren tegenkomt. De ouders, leerkracht, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven mede informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

Uit de bevindingen van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld waarmee tijdens de behandelreeks wordt gewerkt.

Samenwerking

Als samenwerking nodig is, kunnen in overleg met de ouders/verzorgers andere disciplines geraadpleegd worden omtrent de diagnose, verloop, behandeling e.d. Dit kan een logopedist, ergotherapeut, kinderpsycholoog, orthopedagoog, podotherapeut, revalidatiearts, kinderarts, kinderneuroloog en kinderorthopeed zijn.

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.

Tijdens de behandeling

Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen voor alle leeftijden en moet vooral het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.

Bij de behandeling is (afhankelijk van het kind) een ouder wel of niet aanwezig.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.